Algemene voorwaarden

INTRODUCTIE

Hieronder vind je de voorlopige gebruiksvoorwaarden voor MijnEigenKlantenKaart. Deze voorwaarden zullen worden aangescherpt en gedeponeerd zodra de organisatie voldoende power heeft.

DEFINITIES

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden hebben wij de betekenis van een aantal begrippen hierna kort uitgewerkt.

MijnEigenKlantenKaart service: onze website, onze kaart en centrale toepassingen voor winkeliers;

MijnEigenKlantenKaart spaarprogramma: stelt consumenten in staat om deel te nemen aan het winstedelingsprogramma van de organisatie MijnEigenKlantenKaart door het gebruik van de kaart en het delen van persoonlijke gegevens en winkelbeoordelingen.

MijnEigenKlantenKaart winstdelingsprogramma: stelt de consument in staat om punten te sparen en hiermee een evenredig aandeel van 75% van de winst van de MijnEigenKlantenKaart organisatie te ontvangen. Elk kwartaal zal – onder toezicht van een onafhankelijk en gerenommeerd accountantsbureau – per consument een uitkeringsprognose worden gegeven. Elk jaar zal definitief de winst van het voorgaande jaar worden vastgesteld en naar rato worden bijgeschreven.

Consument: elke klant die MijnEigenKlantenKaart gebruikt;

Winkelier: elke ondernemer die MijnEigenKlantenKaart accepteert;

Website: MijnEigenKlantenKaart website, op dit moment nog informatief, geeft informatie over onze organisatie, onze service en ons nieuws ;

Punten: punten gespaard door deelname aan loyaliteitsprogramma’s van aangesloten ondernemers en gespaarde punten voor winstdeling in de MijnEigenKlantenKaart organisatie.

DIVERSE BEPALINGEN

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op MijnEigenKlantenKaart zijn en blijven te allen tijde rusten bij MijnEigenKlantenKaart.

Uitsluiting van garanties

Wij doen ons uiterste best alle informatie correct en up-to-date te houden. Dit niet tegenstaande, bieden wij u MijnEigenKlantenKaart ‘as is’ aan en doen we geen garanties ten aanzien van onze service.

Beperking aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van MijnEigenKlantenKaart.

Mochten we toch aansprakelijk worden bevonden, dan zijn we nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, met in begrip van (maar niet beperkt tot) verlies van omzet of winst.

MijnEigenKlantenKaart kan besluiten derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar service, zonder dat daarvoor jouw toestemming te vragen. MijnEigenKlantenKaart is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van die derden indien en voor zover deze derden aansprakelijk zijn jegens MijnEigenKlantenKaart er in is geslaagd de schade op deze derden te verhalen.

Overige bepalingen

• Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te herzien of te wijzigen, zodra wij dat nodig achten. We raden je aan om onze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Voor het gebruik van MijnEigenKlantenKaart geldt steeds de laatste versie van het privacy beleid.

• Als een bepaling in deze voorwaarden niet of niet langer meer geldig of afdwingbaar is, zal die bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst bij de oorspronkelijke bepaling ligt wat betreft doel en werkingssfeer.

Bij vragen kun je ons bereiken door een email te sturen aan support@mijneigenklantenkaart.nl . Wij helpen u graag verder.

Geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Share Button